slezká diakonie logo

MÍT POCHOPENÍ PRO NOUZI DRUHÝCH, UJÍMAT SE BÍDY DRUHÝCH, BÝT OHLEDUPLNÝ A CHÁPAJÍCÍ.

logo

Poslání

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům Slezské diakonie poskytuje pobytovou sociální službu ženám a rodinám s dětmi, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé životní sociální situace spojenou se ztrátou bydlení. Naší snahou je návrat žen, rodin do běžného života, ( běžný život: život spojený se stabilním bydlením, řádnou výchovou, péči a docházkou dítěte do školy, snahou rodiče o výdělečnou činnost).

Cílová skupina

Samotné zletilé ženy (18-65 let), samoživitelé s dětmi, rodiny s dětmi nezletilými, resp. nezaopatřenými dětmi, kdy rodinou se rozumí manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče, které:
- jsou bez přístřeší,
- jsou oběti domácího násilí,
- žijí v nevyhovujících bytových podmínkách pro bydlení.

Služba nebude poskytnuta

- Osobám s akutní infekční nemoci.
- Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnických zařízeních.
- Osobám nesoběstačným z důvodů ztráty hybnosti,
- Osobám omezených ve svéprávnosti.

Cílem služby jsou uživatelé, kteří:

- Aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, zachovávají si své kompetence a vrací se zpět do běžného života.
- Žijí nezávisle na sociální službě

Kapacita

Kuchyňka v ubytovací jednotce60 lůžek/uživatelů,rozmístěných do 18 bytových jednotek. Byty jsou částečně vybaveny - kuchyňská linka, vařič, lednice, základní nábytek, kuchyňské náčiní.

Poskytované služby

Ubytování

- Poskytnutí ubytování na přechodnou dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. Služba je pobytová a poskytuje se na základě Smlouvy o poskytování sociální služby a to na dobu nezbytně nutnou k překlenutí nepříznivé sociální situace uživatelů a jejich dětí, sociální služba se poskytuje za úhradu.
- Umožnění celkové hygieny těla, poskytnutí podmínek pro přípravu stravy.
- Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla.

Poradenství

- Poskytnutí základního sociálního poradenství.
- Poskytnutí kontaktů na další ubytovací zařízení či jiné sociální služby.

Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- Pomoc a podpora při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů.
- Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou..
- Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Další služby:

- Aktivizační a vzdělávací činnosti, nabídka možností a asistence při organizování volného času uživatelek a jejich dětí.
- Podpora při získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků a dovedností
- Duchovní služby.
- Podpora při seberozvojových aktivitách uživatelek prostřednictvím individuálních plánů, které si uživatelka stanoví na základě svých možností a schopností.
- Poskytování materiální podpory ( ošacení z darů občanů a křesťanských sborů).

Zásady poskytování služby

SÁRA Petrovice u Karviné poskytuje sociální služby na základě těchto zásad:
- Zachování důstojnosti a svobody uživatelů.
- Respektování osobní volby - uplatňování vlastní svobodné vůle uživatelů.
- Individuální přístup ke každému uživateli-respektování individuálních potřeb každého uživatele, realizace a naplňování osobního cíle uživatele.
- Křesťanské hodnoty - respektujeme biblické normy desatera.
- Podpora samostatnosti a motivace uživatelů ke zlepšení jejich sociální situace - posilování nezávislosti vedeme uživatele k aktivní účasti na řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Časová dostupnost sociální služby

- Sociální služba je poskytována nepřetržitě.
- Doba určená pro jednání se zájemcem o službu, s veřejností, orgány státní správy a samosprávy a jinými státními institucemi: pondělí-pátek od 8:00 - 14:30 hod.