slezká diakonie logo

MÍT POCHOPENÍ PRO NOUZI DRUHÝCH, UJÍMAT SE BÍDY DRUHÝCH, BÝT OHLEDUPLNÝ A CHÁPAJÍCÍ.

logo

Poslání

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje pobytovou sociální službu ženám a rodinám s dětmi, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé životní sociální situace spojenou se ztrátou bydlení. Sociální služba je poskytována zpravidla na dobu jednoho roku. Naší snahou je návrat žen, rodin do * běžného života.

Cílová skupina

Samotné zletilé ženy (18-64 let), samoživitelé s dětmi, rodiny s dětmi nezletilými, včetně dětí soustavně studujícími do 26 let, kdy rodinou se rozumí manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče, které:

• Jsou bez bytu a nemají možnost jiného ubytování
• Žijí v nevyhovujících podmínkách pro bydlení
• Jsou ohroženy domácím násilím
• Jsou oběti domácího násilí

Služba nebude poskytnuta

• Osobám s akutní infekční nemocí.
• Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnických zařízeních.
• Osobám nesoběstačným z důvodů ztráty hybnosti.
• Osobám, jejichž chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.

Cílem služby jsou uživatelé, kteří:

•Aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, hledají si jiné možnosti bydlení, šetří si na kauce spojené se získáním bytu.
• Udržují si zaměstnání nebo si hledají možnosti získání zaměstnání. • Zachovávají, získávají a rozvíjejí si své kompetence spojené s běžným životem: hospodaří s finančními prostředky, pečují o domácnost, připravují stravu, dbají o hygienu.
• Zachovávají, získávají a rozvíjejí si své rodičovské kompetence, zvládají výchovu svých dětí, pečují o zdraví a zdravý vývoj dětí, připravují se s dětmi do školy, jejich děti pravidelně navštěvují školu.
• Žijí nezávisle na sociální službě.

Kapacita

Kuchyňka v ubytovací jednotceMaximální kapacita je 60 lůžek/uživatelů, rozmístěných do 18 bytových jednotek.

Poskytované služby

• Ubytování, poskytnutí podmínek pro přípravu stravy, umožnění hygieny těla, praní, úklid, žehlení.
Poskytnutí ubytování na přechodnou dobu zpravidla 1 roku. Služba je pobytová, poskytuje se na základě Smlouvy o poskytování sociální služby, a to na dobu nezbytně nutnou k překlenutí nepříznivé sociální situace uživatelů a jejich dětí. Služba se poskytuje za úhradu.

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomoc a podpora při sociálním začlenění (podpora rodiče a dítěte při rozvíjení jeho znalostí a dovedností, podpora rodiče při zvládání přípravy dítěte do školy) a při uplatňování zákonných nároků a pohledávek (zprostředkování kontaktu s úřady, soudy, pomoc a podpora při sepsání žádostí o sociální dávky, pomoc a podpora při sepsání návrhů k soudu v problematice rodinných vztahů). Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů (stanovení a realizace cílů spolupráce, tvorba individuálních plánů, poradenské rozhovory aj.).
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.
• Základní sociální poradenství poskytujeme taktéž veřejnosti.


V azylovém domě mohou uživatelé dále využít bezplatně:

• přístup k internetu, • přístup rodičů s dětmi do herny.

V azylovém domě mohou uživatelé využít externí služby zajišťované:

• SCEAV – duchovní služba, • MPSV – projekt POMPO (materiální a potravinová pomoc).

Zásady poskytování služby

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje sociální službu na základě těchto zásad:
• Zachování důstojnosti a svobody uživatelů.
• Respektování osobní volby – uplatňování vlastní svobodné vůle uživatelů.
• Individuální přístup ke každému uživateli - respektování individuálních potřeb každého uživatele, realizace a naplňování osobního cíle uživatelů.
• Podpora samostatnosti a motivace uživatelů ke zlepšení jejich sociální situace – posilování nezávislosti, vedeme uživatele k aktivní účasti na řešení její nepříznivé sociální situace.
• Křesťanské hodnoty - respektujeme biblické normy desatera.

Časová dostupnost sociální služby

Místo poskytování služby: Petrovice u Karviné č. 616, 735 72, tel.:/fax: 596 361 703 / sara@slezskadiakonie.cz Doba poskytování služby: • Sociální služba je poskytována nepřetržitě.
• Doba určená pro jednání se zájemcem o službu, s veřejností, orgány státní správy, samosprávy a jinými institucemi: v pracovní dny, pondělí-pátek od 8:00 - 14:30 hod.