slezká diakonie logo

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Top logo

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení NOE Karviná, podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba. Ta to sociální služba je poskytována přímo v bytech uživatelů služeb, kteří bydlí ve městě Karviná. Najdete nás na adrese: V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj

Poslání služby

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení poskytuje pomoc lidem s duševním a kombinovaným postižením tak, aby byli schopni žít doma, starat se o svou domácnost, zvládli samostatně péči o sebe sama.

Cíle služby

Služba NOE Karviná usiluje o to, aby uživatelé služby dle svých potřeb, přání a možností:

•získali a udrželi si samostatné bydlení v přirozeném prostředí,

•zvládli starat se o svou domácnost a své osobní záležitosti,

•udržovali kontakt s lidmi a využívali běžně dostupné služby,

•znali a uplatňovali svá práva i povinnosti

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 18ti let věku s chronickým duševním onemocněním a s kombinovaným postižením, kde převažuje duševní onemocnění. Naši uživatelé žijí ve vlastní domácnosti v Karviné.

Nabízíme tyto služby

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení nabízí uživatelům za úhradu následující základní činnosti, a to prostřednictvím 2 pracovníků v sociálních službách a jednoho sociálního pracovníka:.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Jedná se o pomoc s úklidem domácnosti, s jeho údržbou, s údržbou osobních věcí. Uživatelům je také poskytována podpora při hospodaření s penězi a při nákupech a běžných pochůzkách.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovníci pomáhají uživatelům s nácvikem správného a úspěšného zvládání činností v domácnosti, zvládání péče o sebe sama. Podporují uživatele při nácviku těch činností, které jim pomohou zvládat situace mimo domov, mimo domácnost (nácvik komunikačních dovedností jak jednat s lidmi, jak vést rozhovor aj.)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci poskytují doprovod dětí do školy, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět; dospělé uživatele pak doprovází k lékaři, na úřady, na nákupy a zpět, na území města Karviná.

Sociálně terapeutické činnosti

Jsou poskytovány především sociálním pracovníkem, který uživatele prostřednictvím nabízených aktivit připravuje na život ve společnosti – nacvičují zvládání různých rizikových situací, plánují konkrétní postup, např. telefonování, jednání na úřadu.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pracovník pomáhá uživateli s komunikací v běžných záležitostech, rovněž v různých krizových situacích, dále pomáhá s vyřizováním administrativních záležitostí – pochopení různých formulářů, dopisů, e-mailů, upomínek, složenek apod.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé, kteří mohou využívat sociální službu v jednom okamžiku. Celková kapacita služby je 15 uživatelů.

Cena služby

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je služba NOE Karviná poskytována za úhradu. Ceník úhrad je poskytnut na vyžádání. V případě, že příjem uživatele nestačí na pokrytí úhrad za poskytovanou sociální službu, má uživatel možnost požádat písemně poskytovatele o snížení této úhrady.

Zásady služby

Pracovníci NOE Karviná poskytují sociální službu na základě těchto principů:

•respekt k názorům, soukromí, jedinečnosti a volbě uživatele

•individuální přístup

•vzájemná spolupráce na základě důvěry a pocitu bezpečí

Provozní doba

PONDĚLÍ 07:00 – 17:00 hodin

ÚTERÝ 07:00 – 17:00 hodin

STŘEDA 07:00 – 17:00 hodin

ČTVRTEK 07:00 – 17:00 hodin

PÁTEK 07:00 – 17:00 hodin

Kontakt

Vedoucí služby: Iveta Kuczerová tel. 604 642 991 e-mail: noe.ka@slezskadiakoni.cz