slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

 

Poskytujeme pomocnou ruku při nácviku dovedností a při zapojování do světa kolem nás


Našim uživatelům poskytujeme bezplatně činnosti na základě individuálního přístupu. Jsou to následující činnosti:

Pomoc s osobní hygienouPodpora pro mentálně postižené osoby

.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu


- pomoc při hygieně rukou a obličeje
- pomoc při manipulaci s oděvem před a po použití toalety
- pomoc při vysazování na toaletu (uživatelé na invalidním vozíku)

Podmínky pro osobní hygienu

.

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

(strava jako jediná je za úhradu)
- zajištěni stravy v rozsahu obědu
- podpora při přípravě teplých nápojů (čaj, káva)

Zajistíme stravu


.

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování


- nácvik oblékání a obouvání včetně speciálních pomůcek
- nácvik schopnosti dodržování základních hygienických návyků
- nácvik oblékání, obouvání, skládání oblečení a úklid vyhrazeného místa
- nácvik odemykání a uzamykání skříňky
- nácvik manipulace s financemi - rozpoznávání mincí a bankovek a znalost jejich hodnoty, schopnost počítání bankovek a mincí
- nácvik nakupování - orientace v nabídce zboží, orientace v cenách, placení, orientace v dokladu, přepočítávání si vrácených financí
- nácvik samostatného cestování a využívání dopravních prostředků - orientace v jízdních řádech, nákup jízdenky, orientace na nádražích, zastávkách, číslování MHD, používání slevových průkazek
- nácvik samostatné docházky - znalost pravidel pro chodce, nácvik samostatné docházky na obědy
- nácvik orientace v prostředí orientace a v čase - hodiny, dny, měsíce, roční období, v prostorách dílen a v blízkém okolí
- nácvik zamykání, odemykání dveří, otevírání a zavírání oken, manipulace s vodovodní baterií

Nácvik oblékáníKontakt s lidmi

.

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností


a) nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
- nácvik běžného úklidu a udržování pořádku - umývání a utírání nádobí, nácvik manipulace s vodovodní baterií, správné dávkování čisticích prostředků, udržování vybavení dílen v čistotě, očista povrchu, třídění odpadů, vynášení odpadů na vyhrazené místo
- nácvik manipulace s pracovními pomůckami a nástroji - vyměřování, stříhání, malování,aj.
- nácvik pracovních schopností a dovedností - pravidelná docházka a dochvilnost, dodržování pracovní doby a přestávek, převlékání do pracovního oděvu, aktivita a zájem práci, dodržování pracovních postupů a pracovních pokynů, práce v týmu
- nácvik komunikace - verbální, neverbální, alternativní, psaní, čtení, porozumění psanému textu, mluvenému sdělení
- nácvik zodpovědnosti za své jednání a rozhodnutí (výběr dílen), podpora ve vytvoření vlastního názoru, vyjadřování svých potřeb a přání, povědomí o právech a povinnostech, schopnost obhájit svůj názor, svá práva

b) pomoc při obnovení nebo upevňování, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
- nácvik vyřizování a jednání na úřadech, institucích, běžně dostupných a návazných službách, obstarávání osobních záležitostí - orientace na úřadech, orientace v nabídce a cenách služeb, orientace a znalost osobních údajů, orientace v osobních dokladech, rozlišení
- nácvik dodržování zásad společenského chování - zdravení, oslovování, představování se, navázání komunikace, dodržování přiměřeného kontaktu, nácvik chování v různých společenských a životních situacích
- podpora při účasti na vzdělávacích akcích - návštěva výstav, "stáže"
- nabídka zprostředkování a upevňování kontaktu s rodinou - telefonování
- nabídka duchovní podpory formou modlitby, zamyšlení se nad biblickými texty v rámci "Ranní chvilky"

Nácvik dovednostíNácvik dovednostíNácvik dovednostíNácvik dovednostíAktivity v dílnách Hosana
Podpora klíčovým pracovníkemKontakt s lidmi InformacePoradenství